Nếu ta sơn nhà màu trắng thì sơn lót màu trắng ngà: bản chất sơn lót có màu trắng ngà nhé