Những mẫu lăng mộ đó được thực hiện trên chất liệu gì?