Sơn nhà 4 tầng hết bao nhiêu tiền? Hết bao nhiêu thùng sơn 18 lít?