Một số loại cây người bệnh có thể áp dụng hỗ trợ điều trị